หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7 (วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2562)
ณ ห้องฟอร์จูน 2 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 6 พฤษภาคม 2562
***ฝ่ายจัดการอบรมขอปิดระบบลงทะเบียนเนื่องจากมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมครบจำนวน 120 ท่านแล้ว!
 
  กำหนดการ
 
  รายละเอียดโครงการ
 
  รายละเอียดการจองห้องพัก
 
  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
 
  เอกสารการบรรยายพิเศษ "ความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน" โดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ที่ปรึกษาสมาคมสหกิจศึกษาไทย
 
     
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
โทร. 0-7567-3183 โทรสาร 0-7567-3114 อีเมล์ thaiburi.wu@gmail.com