รายชื่อผู้ลงทะเบียนหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติสหกิจศึกษา เสริมสร้างความรู้การเป็นคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 4

 
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
สำนักวิชา
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภพ  สวัสดี
ศิลปศาสตร์
2
อาจารย์ ดร. ธรณิศวร์  รัตนพันธ์
วิทยาศาสตร์
3
อาจารย์ ดร. กฤติยา  อนุวงศ์
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
4
อาจารย์  จิรวัฒน์  แสงทอง
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
5
อาจารย์  นัจมีย์  อดุลยรัตน์
เภสัชศาสตร์
6
อาจารย์ Dr Amit  Jaisi
เภสัชศาสตร์
7
อาจารย์ ดร. ศิราณี  ยงประเดิม
เภสัชศาสตร์
8
อาจารย์  อมรรัตน์  อำมาตเสนา
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
9
อาจารย์  ณุวัฒน์  ตาตุ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
10
อาจารย์ ดร. ธเนศ  คอมเพ็ชร
เทคโนโลยีการเกษตร
11
อาจารย์  คะนึงนิตย์   ชูช่วย
เภสัชศาสตร์
12
อาจารย์  รจเรศ  ณรงค์ราช
สารสนเทศศาสตร์
13
อาจารย์ ดร. วศิน  ประดิษฐศิลป์
การจัดการ
14
อาจารย์  ณัฐณิชา  พูลช่วย
เภสัชศาสตร์
15
อาจารย์  ลิตวดี   เจือบุญ
เภสัชศาสตร์
16
อาจารย์ ดร. พรพล  ธรรมรงค์รัตน์
สารสนเทศศาสตร์
17
อาจารย์ ดร. อรรถวดี  แซ่หยุ่น
เภสัชศาสตร์
18
อาจารย์  สุพิชา   วิไลศรี
การจัดการ
19
อาจารย์  ธีรดา  คัตตพันธ์
การจัดการ
20
อาจารย์  ศุภัชชา  อินทร์คำน้อย
เภสัชศาสตร์
21
อาจารย์  ฮวง  เหวียน​ฮุย
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
22
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร. มาริสา ภูมิภาค   ณ หนองคาย
แพทยศาสตร์
23
อาจารย์ ดร สุนทราภรณ์  หันตุลา
แพทยศาสตร์
24
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ปิยชาติ  สึงตี
พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
25
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล  ถิ่นสุราษฎร์
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
26
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ
ศิลปศาสตร์
27
อาจารย์  ณัฐปรัชญา  นันทวิสิทธิ์
การจัดการ
28
อาจารย์  ทรงพันธุ์   จันทร์ทอง
พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
29
อาจารย์  ภาณุพันธุ์  สุขย้อย
พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันว์  สุวรรณเดชา
เภสัชศาสตร์
31
อาจารย์  อภิชญา   ชนะวงศ์
เภสัชศาสตร์
32
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิมาพร   สุขมาก
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
33
อาจารย์  อภิรักษ์  บำยุทธ
สาธารณสุขศาสตร์
34
รองศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ   รัตนโรจนากุล
พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
35
อาจารย์ ดร. ธนพร   คำพยา
สาธารณสุขศาสตร์
36
อาจารย์  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์
สาธารณสุขศาสตร์
37
อาจารย์  กิตติทัต  สุดชู
สาธารณสุขศาสตร์
38
อาจารย์ ดร. พิสิษฐ์  พวยฟุ้ง
สาธารณสุขศาสตร์
39
อาจารย์  รินลา  สังข์รอด
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
40
นางสาว  ศุภัสรา   อมรลักษณ์
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
41
อาจารย์ อ.ดร. วัชรี  ฤทธิวัชร์
แพทยศาสตร์