แบบลงทะเบียน หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติสหกิจศึกษา เสริมสร้างความรู้การเป็นคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 4

   
  โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัว  
 
คำนำหน้า :
นาย นาง นางสาว   อื่น ๆ โปรดระบุ เช่น ดร., ว่าที่ร้อยตรี ฯลฯ
 
ชื่อ :
 
นามสกุล :
 
 
ตำแหน่งทางวิชาการ :
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ไม่มี
 
สำนักวิชา/หน่วยงาน :
   
 
สาขาวิชา :
 
 
เบอร์ภายใน :
 
 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ :
 
 
Email :
 
     

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
โทร. 0-7567-3113 โทรสาร 0-7567-3114 อีเมล์ coop@wu.ac.th